مزایای بیوچار

مزایای اظافه نمودن بیوچار به خاک را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد:

بهبود کیفیت خاک:

  • اصلاح و افزایش حاصلخیزی و مواد آلی خاک
  • افزایش کارایی کودها (کاهش نیاز کودی)
  • بهبود نگهداری آب در خاک (کاهش نیاز به آبیاری)
  • جذب بقایای سموم و علف‌کش‌
  • کاهش اسیدیته خاک
  • کاهش آب‌شویی عناصر غذایی
  • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و تعامل با چرخه مواد غذایی خاک از طریق تعدیل پی‌اچ خاک

بهبود رشد گیاه:

  • بهبود در شکل گیری ریشه سالم
  • نگه داری مواد مغذی برای گیاه در درازمدت
  • القای پاسخ سیستمیک گیاه به بیماری‌های قارچی برگی و بهبود پاسخ‌ها به عوامل بیماری زای خاک‌زی

طول عمر مفید این ماده‌ی غنی در تاثیرگذاری و همچنین پایداری کیفیت ساختاری خاک در درازمدت، از مهم‌ترین مزایا و ویژگی‌های بیوچار می‌باشد. بیوچار سکونت‌گاه تعداد زیادی از میکروارگانیسم‌های مفید خاک می‌باشد و در نتیجه سبب بهبود وضعیت خاک و سلامتی گیاهان می‌شود.

بیوچار سطح ویژه بالایی داشته و سبب افزایش نگهداری آب در خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی، فعالیت میکروبی و کاهش آبشویی عناصر غذایی می شود. سطح ویژه بالا و ساختار گروه های عاملی سبب می شود بیوچار بتواند عناصر سنگین خاک را جذب و غیرفعال کند. همچنین این محصول می‌تواند سبب بهبودی کیفیت آب و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کاربرد بیوچار در گیاهانی که نیاز بیشتری به کود‌های پتاسیم‌دار و پی اچ‌های بالاتر دارند می‌تواند عملکرد را افزایش دهد.

مقایسه بیوچار
مقایسه بیوچار

برای مشاهده تصاویر مقایسه ای بیشتر به لینک های زیر رجوع کنید:

لینک اول
لینک دوم

برای آشنایی بیشتر با بیوچار لطفا به این صفحه رجوع کنید: لینک