آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۹

شانزدهمین نمایشگاه کشاورزی شیراز

فصل پنجم و شانزدهمین نمایشگاه کشاورزی

حضور پررنگ گروه فصل پنجم در شانزدهمین نمایشگاه کشاورزی استان فارس – از مهمترین عملکردهای گروه در این نمایشگاه، معرفی محصولات جدید ارگانیک توسط مدیران گروه بود.